Chết đuối lần 2

Chết đuối lần 2 là gì? Người ta còn có thể gặp hiện tượng chết đuối khô, đó là bị…