Trả lời: bệnh ung thư thực quản có nguy hiểm không?