Bảng ký tự đặc biệt Alt đẹp trong Game

Bạn muốn cái tên nổi trội bên cạnh kỹ năng chơi game của mình rất đơn giản hãy sử dụng các ký tự đặc biệt trong tên. Các ký tự đặc biệt chúng tôi cung cấp dưới đây bạn không cần nhớ mà chỉ cần Bookmark đường dẫn này trên trình duyệt của mình để có thể dễ dàng mở ra sử dụng lần sau.

Cách Bookmark đường dẫn trên trình duyệt

– Bước 1: Mở đường dẫn bảng ký tự Alt đẹp
– Bước 2: Ấn tổ hợp phím CTRL + D và chọn Done là xong. Lần sau muốn xử dụng bạn chỉ cần mở Tab mới trên trình duyệt Chrome và Click vào Icon là xong!

Hướng dẫn cách dùng ký tự đặc biệt Alt

– Bước 1: bạn hãy bật phím Numlock trên bàn phím lên nhé
– Bước 2: giữ phím Alt + số tương ứng ở bảng phía dưới là được nhé.

Bảng ký tự Alt đẹp

Bảng ký tự Alt đẹp

Symb Code Symb Code Symb Code Symb Code
1 0 48 _ 95 Ä 142
2 1 49 ` 96 Å 143
3 2 50 a 97 É 144
4 3 51 b 98 æ 145
5 4 52 c 99 Æ 146
6 5 53 d 100 ô 147
7 6 54 e 101 ö 148
8 7 55 f 102 ò 149
9 8 56 g 103 û 150
10 9 57 h 104 ù 151
11 : 58 i 105 ÿ 152
12 ; 59 j 106 Ö 153
13 < 60 k 107 Ü 154
14 = 61 l 108 ¢ 155
15 > 62 m 109 £ 156
16 ? 63 n 110 ¥ 157
17 @ 64 o 111 158
18 A 65 p 112 ƒ 159
19 B 66 q 113 á 160
20 C 67 r 114 í 161
§ 21 D 68 s 115 ó 162
22 E 69 t 116 ú 163
23 F 70 u 117 ñ 164
24 G 71 v 118 Ñ 165
25 H 72 w 119 ª 166
26 I 73 x 120 º 167
27 J 74 y 121 ¿ 168
28 K 75 z 122 169
29 L 76 { 123 ¬ 170
30 M 77 | 124 ½ 171
31 N 78 } 125 ¼ 172
spc 32 O 79 ~ 126 ¡ 173
! 33 P 80 127 « 174
34 Q 81 Ç 128 » 175
# 35 R 82 ü 129 176
$ 36 S 83 é 130 177
% 37 T 84 â 131 178
& 38 U 85 ä 132 179
39 V 86 à 133 180
( 40 W 87 å 134 181
) 41 X 88 ç 135 182
* 42 Y 89 ê 136 183
+ 43 Z 90 ë 137 184
, 44 [ 91 è 138 185
45 \ 92 ï 139 186
. 46 ] 93 î 140 187
/ 47 ^ 94 ì 141 188
Symb Code Symb Code Symb Code Symb Code
189 236 ¡ 0161 Ò 0210
190 φ 237 ¢ 0162 Ó 0211
191 ε 238 £ 0163 Ô 0212
192 239 ¤ 0164 Õ 0213
193 240 ¥ 0165 Ö 0214
194 ± 241 ¦ 0166 × 0215
195 242 § 0167 Ø 0216
196 243 ¨ 0168 Ù 0217
197 244 © 0169 Ú 0218
198 245 ª 0170 Û 0219
199 ÷ 246 « 0171 Ü 0220
200 247 ¬ 0172 Ý 0221
201 ° 248 ® 0174 Þ 0222
202 249 ¯ 0175 ß 0223
203 · 250 ° 0176 à 0224
204 251 ± 0177 á 0225
205 252 ² 0178 â 0226
206 ² 253 ³ 0179 ã 0227
207 254 ´ 0180 ä 0228
208 255 µ 0181 å 0229
209 0128 0182 æ 0230
210 0130 · 0183 ç 0231
211 ƒ 0131 ¸ 0184 è 0232
212 0132 ¹ 0185 é 0233
213 0133 º 0186 ê 0234
214 0134 » 0187 ë 0235
215 0135 ¼ 0188 ì 0236
216 ˆ 0136 ½ 0189 í 0237
217 0137 ¾ 0190 î 0238
218 Š 0138 ¿ 0191 ï 0239
219 0139 À 0192 ð 0240
220 Œ 0140 Á 0193 ñ 0241
221 Ž 0142 Â 0194 ò 0242
222 0145 Ã 0195 ó 0243
223 0146 Ä 0196 ô 0244
α 224 0147 Å 0197 õ 0245
ß 225 0148 Æ 0198 ö 0246
Γ 226 0149 Ç 0199 ÷ 0247
π 227 0150 È 0200 ø 0248
Σ 228 0151 É 0201 ù 0249
σ 229 ˜ 0152 Ë 0203 ú 0250
µ 230 0153 Ì 0204 û 0251
τ 231 š 0154 Í 0205 ü 0252
Φ 232 0155 Î 0206 ý 0253
Θ 233 œ 0156 Ï 0207 þ 0254
Ω 234 ž 0158 Ð 0208 ÿ 0255
δ 235 Ÿ 0159 Ñ 0209

Trên đây với bảng tổng hợp các ký tự đặc biệt Alt đẹp, nếu bạn cần thêm ký tự đặc biệt chủ đề nào nữa vui lòng comment dưới bài viết này, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *